Zpětná vazba od čtenářů mi říká, že někteří lidé jsou z procesu exportu v Lightroomu zmateni. Domnívám se, že zmatek je způsoben neúplným pochopením toho, jak Lightroom funguje, zejména při zpracování souborů Raw. Začněme tedy rekapitulací procesu, kterým prochází jeden soubor Raw při importu do Lightroomu:

Lightroom přidá soubory Raw do Katalogu

Katalog je databáze obsahující informace o všech fotografických souborech, které jste do Lightroomu importovali (další vysvětlení tohoto procesu najdete v mém článku Jak importovat fotografie do Lightroomu). Lightroom sleduje umístění (kde je uložen na pevném disku) a metadata každého importovaného souboru Raw.

Otevřete soubor Raw v modulu Vyvolat a zpracujte fotografii

Klíčové je zde pochopit, že Lightroom sleduje každou jednotlivou úpravu, kterou provedete v modulu Vyvolat, tím, že ji uloží jako sérii textových příkazů do Katalogu. To znamená, že (a) samotný soubor Raw zůstává nezměněn a hlavně, že (b) v této fázi, i když jej vidíte na obrazovce počítače, jste soubor Raw ještě nepřevedli do jiného formátu, který mohou použít jiné programy. K tomu slouží funkce Export.

Soubory JPEG a TIFF

Podobný proces mimochodem probíhá, pokud zpracováváte soubor JPEG nebo TIFF. Lightroom uloží provedené úpravy do katalogu Lightroom a původní soubor nijak nezmění. K tomu dochází až ve fázi exportu, kdy vytvoříte novou verzi souboru, která zahrnuje změny. To je důležité si uvědomit, protože se to liší od způsobu, jakým pracují programy Photoshop a Photoshop Elements.

Export obrazových souborů

Všechno to znamená, že pokud chcete své fotografie prohlížet nebo používat v jiném programu než v Lightroomu, musíte je nejprve exportovat a uložit ve formátu, kterému ostatní programy rozumí.

Existuje pouze jedna výjimka. Pokud přejdete do Nastavení katalogu > Metadata a zaškrtnete políčko Automaticky zapisovat změny do XMP, Lightroom uloží nastavení vyvolání do souboru .xmp ve stejné složce jako původní soubor. Tyto soubory lze úspěšně otevřít pomocí Adobe Camera Raw v aplikaci Photoshop.

Poznámka: Export v aplikaci Lightroom jednoduše znamená: Uložit jako! Stejně jako v MS Word nebo jiném programu.

Postup exportu

Teď, když jste pochopili, proč je třeba exportovat fotografie, se podíváme, jak na to.

Začněte výběrem fotografie nebo fotografií, které chcete exportovat. Nejjednodušší je to provést v zobrazení mřížky. Poté přejděte na Soubor > Exportovat, čímž spustíte proces exportu a vyvoláte okno Export. Takto vypadá

V nabídce Exportovat nahoru je výchozí hodnota Pevný disk. Můžete také zvolit export fotografií jako přílohu e-mailu, vypálit je na CD/DVD nebo je exportovat do zásuvného modulu. Pro tento článek budu vycházet z toho, že jste zvolili možnost Pevný disk. Pokud zvolíte některou z dalších možností, nastavení se mírně změní.

Umístění exportu

Tady Lightroomu sdělíte, kam má exportované soubory uložit. V nabídce Existující soubory vyberte pro exportovaný soubor možnost „Zeptat se, co má dělat“ nebo „Zvolit nový název“, aby nedošlo k náhodnému přepsání existujících souborů se stejným názvem. Zaškrtněte políčko Add to This Catalog (Přidat do tohoto katalogu), pokud chcete exportované snímky přidat do katalogu Lightroom. Ušetříte tak čas, který byste jinak strávili opětovným importem nových snímků.

Pojmenování souborů

Při exportu se můžete rozhodnout, zda chcete zachovat původní názvy souborů, nebo vytvořit nové. To, co zde zvolíte, částečně závisí na tom, zda jste při importu vytvořili nové názvy souborů, nebo zachovali původní názvy vytvořené fotoaparátem. Nejzřejmějším použitím je zde vytvoření formátu názvů pro snímky, které se mají posílat klientům. Pokud například exportujete snímky k odeslání do knihovny zásob, bude mít knihovna zásob své vlastní požadavky na pojmenování souborů, kterých se musíte držet. Máte možnost vybrat jednu z předvoleb pojmenování v aplikaci Lightroom nebo si můžete vytvořit vlastní výběrem možnosti Upravit z nabídky Přejmenovat na.

Video

Použije se pouze v případě, že exportujete video.

Nastavení souborů

Tady vybíráte formát, kvalitu a barevný prostor exportovaných souborů. Je důležité, aby tato nastavení byla správná, jinak hrozí, že vytvoříte soubory nevhodné pro zamýšlený účel. Na výběr je pět možností formátu obrázku:

JPEG: Tento formát je určen pro vytváření malých souborů pro zasílání jiným osobám nebo nahrávání na webové stránky.

Pro webové použití: Nastavte kvalitu na 60 až 80 a barevný prostor na sRGB. Můžete také zaškrtnout políčko Omezit velikost souboru, abyste zajistili, že soubory budou mít menší než určitou velikost. Pokud exportujete fotografie pro použití na webové stránce, omezení velikosti souborů na méně než 150 kb pomůže rychlejšímu načítání stránky v prohlížeči. V části Velikost obrázku je také třeba nastavit velikost exportovaných souborů v pixelech.

Pro obrázky v plné velikosti: Nastavte hodnotu Kvalita na 100 a Barevný prostor na sRGB. Jiný barevný prostor než sRGB byste měli zvolit pouze v případě, že k tomu máte pokyny (například posíláte soubory vydavateli časopisu, který je chce v barevném prostoru AdobeRGB (1998)).

PSD: Slouží k vytvoření souborů PSD pro práci ve Photoshopu. Pro dosažení maximální kvality nastavte barevný prostor na ProPhoto RGB a bitovou hloubku na 16 bitů/složku. Tím získá Photoshop všechny dostupné informace pro daný obrázek a nejvyšší možnou kvalitu.

TIFF: Tyto soubory jsou velké, 16bitové soubory podobné souborům PSD. Pro dosažení maximální kvality nastavte Kompresi na Žádná, Barevný prostor na ProPhoto RGB a Bitovou hloubku na 16 bitů/složku. Předpokládá se zde, že soubor vytváříte pro práci ve Photoshopu nebo jiném modulu plug-in.

Všimněte si, že důvod, proč doporučuji používat ProPhoto RGB pro soubory TIFF i PSD, je ten, že vycházím z předpokladu, že po dokončení úprav fotografie ji následně převedete buď na sRGB, nebo AdobeRGB (1998). Pokud si nejste jisti, co jsou to barevné prostory nebo jak fungují, pomůže vám můj článek Vše, co potřebujete vědět o Lightroomu a barevných prostorech.

DNG: Toto nastavení použijte pro převod nativních souborů Raw do formátu DNG (Digital Negative). Zaškrtnutím políčka Vložit data rychlého načítání vytvoříte soubory DNG, které se v Lightroomu načítají rychleji.

Originální: Zachovává původní formát souboru fotografie. Pokud je originálem soubor Raw, Lightroom exportuje nezměněný originál s vedlejším souborem .XMP obsahujícím změny provedené v Lightroom.

Velikost obrázku

Tato možnost umožňuje změnit velikost obrázku a nastavit rozlišení. Pomocí této funkce můžete zvětšit velikost fotografie pro tisk nebo vytvořit menší soubor pro nahrání na webové stránky. Pokud chcete pouze exportovat verzi fotografie v plné velikosti, nemusíte zde měnit žádná nastavení.

Výstupní doostření

Umožňuje přidat doostření pro zobrazení (obrazovka) nebo tisk (matný papír a lesklý papír). Vyberte si ze tří úrovní: Nízká, Standardní a Vysoká. Pokud exportujete fotografie k úpravám v jiném programu, například Photoshopu, není třeba doostřovat.

Metadata

Zde můžete zvolit, zda mají být do exportovaného snímku zahrnuta všechna metadata, nebo jen některá z nich. Možná budete chtít vynechat informace o osobě (klíčová slova, která obsahují jména osob) z důvodu ochrany osobních údajů a informace o poloze z důvodu bezpečnosti nebo ochrany osobních údajů (například pokud zveřejníte fotografii svého domu na internetu).

Vodoznak

Zaškrtnutím políčka Vodoznak přidáte ke snímkům vodoznak. Chcete-li vytvořit vlastní vodoznak, vyberte v nabídce možnost Upravit vodoznaky. Hlavním účelem je přidat logo autorských práv k fotografiím, které budou publikovány na internetu.

Post-Processing

Povězte aplikaci Lightroom, co má udělat po exportu snímků. Ve většině případů je nejvhodnější nastavení Nedělat nic, ale čas od času se vám mohou hodit i ostatní možnosti.

Předvolby exportu

Pokud často používáte stejná nastavení exportu, můžete je uložit jako uživatelskou předvolbu. Za tímto účelem klikněte na tlačítko Přidat v levém dolním rohu okna Export. Budete vyzváni k zadání názvu předvolby a k výběru složky, do které ji chcete uložit (výchozí je Uživatelské předvolby).

Jak vidíte, proces exportu v aplikaci Lightroom je poměrně jednoduchý. Pokud k němu máte nějaké dotazy, nebo vlastně jakékoliv dotazy týkající se Lightroomu, dejte nám vědět v komentářích.

Kolekce Mastering Lightroom

Moje elektronické knihy Mastering Lightroom vám pomohou získat z Lightroomu maximum. Pokrývají všechny aspekty softwaru od modulu Knihovna až po vytváření krásných snímků v modulu Vyvolat. Kliknutím na odkaz se dozvíte více informací nebo si je můžete zakoupit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.