En “selvforsikret selvrisiko” er faktisk det samme som en selvrisiko i en kontrakt, der udløses af et forsikringsselskabs pligt til at forsvare, har en domstol i Ontario afgjort i en sag om en aftale mellem en elevatorentreprenør og bygningens ejer/ejendomsforvalter.

“Selv om SIR teknisk set ikke er en selvrisiko, er de tydeligvis ens og funktionelt beslægtede”, skrev James Diamond, dommer ved Ontario Superior Court, i sagen Henry mod Thyssenkrupp Elevator (Canada) Limited.

“Både en SIR og en selvrisiko har mange fælles træk, og enhver forskel mellem dem underminerer ikke formålet med aftalens klausul 1.7.5; denne klausul er ganske vidtrækkende. Court of Appeal for Ontario har ved flere lejligheder behandlet selvforsikrende selvbehold og selvrisikobeløb som reelt et og det samme. Jeg ser ingen grund til at fravige denne fremgangsmåde.”

I Henry kom en sagsøger til skade, da han steg ud af elevatoren i en beboelsesejendom i Toronto. Sagsøgeren hævdede, at skaderne blev pådraget på grund af en manglende udjævning mellem elevatorens gulv og stueetagen, hvilket forårsagede faldet. Retten i Henry tog ikke stilling til berettigelsen af påstandene, hvoraf ingen af dem er blevet bevist i retten.

Klager sagsøgte ejendommens ejer, Sunder & Company, og ejendomsadministratoren, Greenwin Inc. Den sagsøgte ejer og ejendomsforvalter fremsatte et modkrav mod Thyssenkrupp Elevator, idet de hævdede, at elevatorentreprenøren havde pligt til at forsvare dem i sagen på grundlag af kontrakten mellem dem.

I aftalen mellem ejeren/forvalteren af ejendommen og Thyssenkrupp stod der, at elevatorentreprenøren skulle tegne og opretholde en omfattende eller kommerciel generel ansvarsforsikring på mindst 5 mio. dollars for at reagere på alle dækkede hændelser, herunder personskade.

I aftalens klausul 1.7.5 står der: “Enhver selvrisiko i entreprenørens forsikringspolicer skal udelukkende bæres af entreprenøren og må ikke inddrives eller forsøges inddrevet fra ejeren (Sunder).”

Til policen var der knyttet et tillæg om selvforsikrende selvrisiko (“Self-Insured Retention Endorsement”), der indeholdt en selvforsikrende selvrisiko (“SIR”) på 250.000 USD. “Med andre ord ville alle forsikringstagere påtage sig selvdækning af det tilbageholdte beløb på 250.000 USD, og at ingen af forsikringspolicens dækning ‘trådte i kraft’, før de fulde 250.000 USD var opbrugt og betalt af forsikringstagerne”, skrev Diamond.

“En selvforsikret tilbageholdelse er et beløb, som en forsikringstager tilbageholder og dækker, før forsikringsdækningen begynder at gælde”, konstaterede Diamond. “Det er en form for selvrisiko, eller i det mindste en form for selvrisiko, som giver forsikringsselskabet mulighed for ikke at forsvare et krav, medmindre den forsikrede har til hensigt at gøre brug af policen.”

Diamond fandt til fordel for Sunder, at Thyssenkrupp havde pligt til at forsvare Sunder på baggrund af ordlyden i entreprenøraftalen. Da retten fandt, at der var pligt til at forsvare, udløste dette Thyssenkrupps kontraktlige aftale i henhold til klausul 1.7.5 om at bære omkostningerne ved alle selvrisikoen, herunder, i dette tilfælde, den selvforsikrede selvrisiko på 250 000 USD.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.