TIIVISTELMÄ

Subsegmentaalinen keuhkoembolia (SSPE) vaikuttaa neljänteen divisioonaan ja distaalisempiin keuhkovaltimon haaroihin. SSPE:n lisäluokitus vaihtelee kirjallisuudessa, ja standardointi on edelleen haasteellista. SSPE voi olla yksittäinen tai vaikuttaa useisiin osa-alueisiin, se voi olla oireinen tai satunnainen (epäilemätön), ja se voi liittyä tai olla liittymättä syvään laskimotromboosiin (DVT). Satunnaista SSPE:tä esiintyy, kun kuvantamistutkimuksia tehdään muutosten vuoksi, pääasiassa syövän tähystyksen, trauman ja postoperatiivisen arvioinnin vuoksi. SSPE:n luokittelua ja alatyypittelyä vaikeuttaa diagnoosiin liittyvä monimutkaisuus.

SSPE:n yleisin oire on rintakipu, kun taas keskeisemmässä keuhkoemboliassa esiintyy hengenahdistusta. Mielenkiintoista on, että jopa näennäisesti oireettomilla potilailla, joilla on satunnainen keuhkoembolia (IPE), voi olla tarkemmassa tarkastelussa viittaavia oireita. SSPE:n pienempään emboliseen taakkaan liittyy vähemmän hypoksiaa, vähemmän hemodynaamista epävakautta, alhaisempi plasman D-dimeerin, N-terminaalisen pro b-tyypin natriureettisen peptidin (NT-proBNP) ja troponiinin määrä sekä vähemmän samanaikaisia proksimaalisia trombosyyttejä. Näin ollen keuhkoembolian kliiniset ennustussäännöt ennen testiä (esim. Wellsin pistemäärä) eivät ole yhtä herkkiä SSPE:ssä. Koska oireet, kliiniset riskipisteet ja biomarkkerit eivät ole yhtä herkkiä, SSPE varmistetaan radiologisella kuvantamisella, pääasiassa tietokonetomografisella keuhkoangiografialla (CTPA) tai ventilaatio/perfuusiokuvauksella (V/Q). Nykyaikaista CTPA:ta käytetään laajalti keuhkoembolian diagnosointiin sen saatavuuden, herkkyyden ja kyvyn havaita ylimääräisiä ja vaihtoehtoisia löydöksiä vuoksi. CTPA:n käyttö lisääntyi 14-kertaiseksi vuosina 2001-2008, kun taas V/Q-kuvaus väheni 52 prosenttia samana aikana. SSPE:n diagnosointi CTPA:lla voi olla haastavaa, mikä näkyy siinä, että havaitsijan sisäinen luotettavuus on alhaisempi kuin proksimaalisemmissa keuhkoembolioissa. Retrospektiivisessä tutkimussarjassa, jossa rintakehäradiologian asiantuntijaryhmä tarkasteli SSPE-diagnoosia, 59 %:a pidettiin vääriin positiivisiin tuloksiin johtavina. Tämä johtuu teknisistä tekijöistä, kuten hengitysliikkeestä ja säteen kovettumisesta aiheutuvasta artefaktista, sekä raportoivan radiologin erikoistumisesta ja kokemuksesta.

Tällä hetkellä SSPE:n ja keskeisemmän keuhkoembolian etiologiassa tai patobiologisissa mekanismeissa ei tunneta eroja. Lisäksi tämänhetkisen kirjallisuuden perusteella on epäselvää, voivatko jotkin yksittäiset SSPE:t (joissa ei esiinny laskimoveritulppaa) edustaa tromboosia in situ keuhkovaltimoissa.

Kkeuhkoembolian ilmaantuvuus lisääntyi dramaattisesti CTPA:n laajan käyttöönoton jälkeen. Eräässä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa esiintyvyys kasvoi 81 prosenttia (62 tapauksesta 112 tapaukseen 100000:ta kohti) vuosien 1998 ja 2006 välillä samaan aikaan niiden käyttöönoton kanssa. Keuhkoembolian lisääntynyt esiintyvyys on osittain johtunut pienempien keuhkoembolioiden, kuten SSPE:n, lisääntyneestä havaitsemisesta. Subsegmentaalisten keuhkoembolioiden osuus on kasvanut 4,7 prosentista (95 %:n keskiarvo: 2,5-7,6 %) yhden detektorin CTPA:lla 15,0 prosenttiin (95 %:n keskiarvo: 7,7-24,1 %) 64 viipaleen monidetektorisella CTPA:lla. Bariteaun ja muiden vuonna 2018 tekemässä 14 tutkimusta käsittäneessä järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä SSPE:n yhteisesiintyvyydeksi ilmoitettiin vaatimattomampi 4,6 % (95 %CI: 1,8-8,5 %) kaikista keuhkoembolioista. IPE:n ilmaantuvuus syövässä on 1-5 %, ja niiden osuus, jotka ovat SSPE:tä, on 8,5 %. Vertailu oireisen SSPE:n ilmaantuvuuteen on kuitenkin vaikeaa, koska IPE:n diagnosointi tapahtuu usein kontrastipainotteisella TT:llä eikä muodollisella CTPA:lla.

Vuonna 2016 tehdyssä Cochrane-katsauksessa todettiin, että satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, jotka ohjaisivat antikoagulaatiohoidon vaikuttavuutta yksittäisten tai satunnaisten SSPE:iden hoidossa, ei ole. Vuonna 2014 Euroopan kardiologiyhdistyksen (ESC) keuhkoemboliaohjeissa ehdotettiin yksilöllistä riskinarviointia ohjaamaan antikoagulaatiohoidon tarvetta eristetyn SSPE:n yhteydessä. Tätä lähestymistapaa laajennettiin hiljattain vuonna 2016 annetuissa American College of Chest Physicians (ACCP) -ohjeissa, joissa suositellaan kliinistä seurantaa SSPE:ssä, johon ei liity proksimaalista DVT:tä ja jonka uusiutumisriski on pieni, antikoagulaation sijaan. Siksi pienen riskin eristetty SSPE ilman samanaikaista DVT:tä ei välttämättä vaadi antikoagulaatiohoitoa. Tätä pidettiin kuitenkin heikkolaatuisen näytön perusteella heikkona suosituksena, mikä korostaa, että tätä alaa koskevia tutkimuksia tarvitaan kiireellisesti. Käytännössä kansainväliset lääkäritutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa SSPE:stä hoidetaan antikoagulaatiohoidolla, koska taudin luonnollisesta kulusta ja hoidon laiminlyönnin seurauksista ei ole varmuutta. Antikoagulaatiohoito ei ole riskitöntä, ja siihen liittyy verenvuotoja 8,1 prosentilla (95 %CI: 2,8-15,8 %) SSPE-potilaista. Verenvuotoriskiä SSPE-potilailla, jotka eivät saa antikoagulaatiota, ei tunneta, mutta muissa hoitamattomien laskimotromboemboliapotilaiden kohorteissa suurten verenvuotojen määrä on 0,6 % potilasvuotta kohti. Verenvuodon määritelmät vaihtelevat SSPE-tutkimuksissa, joten niitä on vaikea verrata muihin keuhkoemboliajakaumiin ja yleisiin keuhkoemboliaverenvuodon määrityksiin. Van der Hulle ym. tekemässä meta-analyysissä, joka koski suorilla suun kautta otettavilla antikoagulanteilla (DOAC) hoidettuja VTE-potilaita (n = 12153), 1 %:lla potilaista esiintyi suurta verenvuotoa ja 6,6 %:lla kliinisesti merkityksellistä muuta kuin suurta verenvuotoa, kun käytettiin standardoituja määritelmiä.

SSPE:n jälkeisissä lopputuloksissa on keskitytty pääasiassa VTE:n uusiutumiseen, verenvuotokomplikaatioiden esiintymiseen ja kuolleisuuteen. Bariteaun ja muiden meta-analyysissä antikoagulaatiohoitoa saaneista SSPE-potilaista (n = 589) 5,3 %:lla (95 %:n keskiarvo: 1,6 %-10,9 %) VTE uusiutui 90 d:n kuluessa verrattuna 3,9 %:iin (95 %:n keskiarvo: 4,8 %-13,4 %) käsittelemättömistä potilaista (n = 126), joita ei ollut hoidettu. Korkeampi D-dimeeri ja samanaikainen proksimaalinen laskimotukos ovat molemmat yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen keuhkoemboliassa. Koska D-dimeeri on SSPE:ssä alhaisempi ja proksimaalinen DVT harvinaisempi, SSPE:ssä eloonjäämisennuste voi olla suotuisampi kuin keskeisemmässä keuhkoemboliassa. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että keskushermostoperäisten keuhkoembolioiden kuolleisuus on suurempi kuin distaalisempien keuhkoembolioiden, mutta toisissa tutkimuksissa on todettu, että eloonjääminen SSPE:ssä ei ole erilainen. Bariteaun ja muiden meta-analyysissä antikoagulaatiohoitoa saaneiden SSPE-potilaiden kokonaiskuolleisuus oli 2,1 % (95 %CI: 0,3 %-5,2 %) ja hoitamattomien potilaiden 3,0 % (95 %CI: 2,8 %-8,6 %). Vertailukohtana on 2,4 % DOAC-hoitoa saaneen VTE:n meta-analyysissä, mutta SSPE:n meta-analyysin analyysia rajoitti retrospektiivisten tutkimusten ylivoimainen määrä ja tutkimusten välinen huomattava heterogeenisuus. Muita SSPE-tuloksia, kuten kvalitatiivista riski-/hyötyarviointia, potilaiden raportoimia tuloksia, terveydenhuollon käyttöä ja terveystaloudellisia analyysejä, ei ole vielä täysin tutkittu.

Mielenkiintoista on, että keuhkoemboliakuolleisuus (niiden keuhkoemboliaan sairastuneiden osuus, jotka kuolevat keuhkoemboliaan) laski kolmanneksen (12,1 prosentista 7,8 prosenttiin) CTPA:n käyttöönoton jälkeen, kun taas keuhkoemboliakuolleisuus kokonaisuutena pysyi kohtalaisen muuttumattomana (12,3:sta 11,9:ään 100 000:aa ihmistä kohti) eräässä yhdysvaltalaistutkimuksessa. Keuhkoembolian lisääntynyt ilmaantuvuus yhdessä pienentyneen kuolemantapausten määrän ja vähäisen kuolleisuuden muutoksen kanssa on herättänyt huolta ylidiagnostiikasta, joka johtuu pienempien keuhkoembolioiden diagnosoinnista. Satunnaistetussa tutkimuksessa, joka ei ollut vertailukelpoinen, keuhkoembolia todettiin huomattavasti useammassa CTPA-tutkimuksessa kuin VQ-tutkimuksessa (19,2 % vs. 14,2 %). Oireisen VTE:n uusiutumisessa (0,4 % vs. 1,0 %) tai kuolleisuudessa ei ollut eroa näiden kahden kohortin välillä, mikä viittaa siihen, että CTPA-ryhmässä lisäksi diagnosoidut keuhkoemboliat eivät ehkä ole kliinisesti merkityksellisiä.

SPE:n optimaaliseen diagnostiikkaan ja hoitoon liittyy edelleen useita avoimia kysymyksiä. SSPE:n huonoa havaitsijan sisäistä luotettavuutta CTPA:n avulla voitaisiin parantaa tietokoneavusteisella diagnostiikalla. Kuvantunnistus ja koneoppiminen voisivat myös auttaa standardoimaan keuhkoembolian radiologista luokittelua tutkimuksia varten. Vaikka keuhkoembolia luokitellaan usein erillisiin anatomisiin alatyyppeihin (esim. segmentaalinen, subsegmentaalinen), keuhkoverisuonisto on jatkuva rakenne. Parempi radiologinen fenotyypitys mahdollistaisi diagnostiikan standardoinnin ja erilaisten lopputulosten tunnistamisen porrastetuilla ja tarkoilla fenotyypeillä. Toiseksi, tällä hetkellä ei ole riittävästi näyttöä SPPE:n optimaalisesta hoidosta. Useimmat SSPE:n hoitoa tutkineet tutkimukset ovat olleet yksikeskustutkimuksia, retrospektiivisiä, ja niistä puuttuvat vankat tulosmäärittelyt erityisesti verenvuotoriskien osalta. Näin ollen SSPE:tä koskevia meta-analyysejä ja järjestelmällisiä katsauksia rajoittaa tutkimusten välinen huomattava heterogeenisuus. Nämä rajoitukset olisi korjattava satunnaistetulla kontrolloidulla tutkimuksella, jossa vertailtaisiin antikoagulaatiohoitoa ja sitä, ettei SSPE:tä hoideta. Tärkeät tekijät, jotka vaikuttavat SSPE:n tuloksiin, kuten radiologisen diagnoosin ja luokittelun monimutkaisuus, väärät positiiviset tulokset, havaitsijan sisäinen luotettavuus, samanaikainen laskimotukos ja syöpä, voitaisiin tutkia ja kontrolloida RCT:ssä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.