US EPA

lis 12, 2021

Background

Fakt, że DDT (lub dichloro-difenylo-trichloroetan) odegrał rolę w spadku populacji orła przedniego i innych ptaków-of-prey (np. rybołowów, pelikanów brunatnych) jest obecnie powszechnie doceniany przez większość biologów. Jednak początkowo nie dostrzegano związku między DDT a ścieńczeniem skorupy jaj, które powodowało niepowodzenia reprodukcyjne u tych ptaków. Ostatecznie związek ten powstał dzięki ponownemu przeanalizowaniu opisu upośledzenia.

Pierwszym związkiem między DDT a zmniejszającymi się populacjami orła przedniego i innych ptaków drapieżnych była konsekwentna obserwacja wysokich obciążeń ciała metabolitami DDT. Innymi słowy, istniało współwystępowanie zmniejszających się populacji ptaków i kandydata na przyczynę – DDT. Istniały również dowody na istnienie kompletnej drogi narażenia ptaków na podstawie obciążenia organizmu DDT. Jednakże szeroko zakrojone badania toksyczności DDT na śmiertelność dorosłych ptaków nie wykazały żadnego związku. Sugerowało to, że proponowany mechanizm, toksyczność, był niewiarygodny. Jednakże śmiertelność nie była zaburzeniem; zaburzeniem był spadek liczebności ptaków drapieżnych. Wymagany był nowy model koncepcyjny, który uwzględniałby inne mechanizmy mogące powodować zmniejszanie się populacji ptaków. Przy ponownym zbadaniu całości analizy okazało się, że gatunki wybrane do badań były stosunkowo tolerancyjne na narażenie na DDT w porównaniu z tymi, które ucierpiały w naturze, i że punkt końcowy zaobserwowany w tych badaniach (śmiertelność) nie odzwierciedlałby sukcesu reprodukcyjnego lub niepowodzenia wynikającego z narażenia na DDT.

Obserwacje terenowe w końcu ujawniły potencjalnie prawdopodobny mechanizm niepowodzenia reprodukcyjnego z powodu ścieńczenia skorupy jaj wśród orłów przednich i innych ptaków drapieżnych. Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że DDE może powodować przerzedzenie skorupy jaj. Badania terenowe wykazały, że ekspozycje terenowe na DDE, metabolit DDT, były wystarczające do wywołania skutków u wielu gatunków ptaków w oparciu o relację stresor-reakcja. Łącznie ustalenia te dostarczyły dowodów na to, że DDT może powodować ścieńczenie skorupy jaj i zmniejszać sukces reprodukcyjny, co jest bardziej specyficznym zaburzeniem niż spadek populacji ptaków. W 1972 roku zakazano stosowania DDT w większości zastosowań w Stanach Zjednoczonych. W latach po zakazie, łysy orzeł i inne ptaki-of-prey populacje powoli odzyskał. Odbudowa populacji ptaków po zakazie stosowania DDT jest przykładem złagodzenia skutku po manipulacji przyczyną i stanowi bardzo mocny dowód na to, że stosowanie DDT było w rzeczywistości prawdziwą przyczyną spadku populacji orła przedniego i innych ptaków drapieżnych.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.