Noot van de redactie: Dit is het tweede van 13 hoofdstukken in de serie artikelen van Tabletalk Magazine: De Beloofde Messias.

De vloek over de slang in Genesis 3:14-15 zet de toon voor het verdere verloop van de verlossingsgeschiedenis. Duidelijke toespelingen op deze passage in het Nieuwe Testament komen voor op plaatsen als Lucas 10:19, Romeinen 16:20 en Openbaring 12:17. Maar vanaf dit punt in het boek Genesis kenmerkt het thema van “vijandschap tussen het zaad/nageslacht” het bijbelse verhaal. Deze passage wordt uiteindelijk vervuld in Jezus Christus, het volmaakte “zaad van de vrouw” die de kop van de slang vermorzelt. In de drie vloektoespraken die in Genesis 3:14-19 worden gehouden, wordt de plot van het verhaal geschetst.

De intensiteit van deze toespraken kan als volgt worden herleid. Op het hoogtepunt wordt de slang rechtstreeks vervloekt: “Vervloekt zijt gij” (v. 14). Bij Adam is er een lichte verzachting: de aarde is vanwege hem vervloekt, maar hij is niet direct vervloekt zoals de slang (v. 17). Tenslotte wordt bij Eva het woord vloek niet eens gebruikt.

De vloek van de slang culmineert in vers 15: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; hij zal uw hoofd bruuskeren, en gij zult zijn hiel bruuskeren.” Eva stierf niet op dezelfde dag dat zij van de boom at (zie 2:17); zij leefde lang genoeg om kinderen te baren. De pijn bij de bevalling werd verveelvoudigd, maar de bevalling vond toch plaats (3:16). Adam gaf Eva een toepasselijke naam: “De man noemde zijn vrouw Eva, want zij was de moeder van alle levenden” (v. 20). Door Eva zou leven ontstaan.

Wat een troost te weten dat God ons in Christus met Zichzelf heeft verzoend.

Vanaf dit punt presenteert Genesis twee lijnen van zaad dat een heilige oorlog voert. Toen Eva Kaïn baarde, was haar vertrouwen in Gods belofte groot: “Ik heb een man gekregen met de hulp van de Heer” (4:1). En toch was deze man, Kaïn, eigenlijk van de boze (1 Joh 3:12) en doodde zijn rechtvaardige broer Abel. Kaïn bleek van de lijn van de slang te zijn, die aanvankelijk de overhand leek te krijgen. Gods oordeel over Kaïn zinspeelde op de vervloekingen in Genesis 3: “Gij nu zijt vervloekt van de aarde” (4:11). Kaïn was als zijn biologische vader Adam, doordat hij van de aarde vervloekt was, maar hij was ook als zijn geestelijke vader, de duivel, doordat hij zelf de vloek ontving: “Vervloekt zijt gij van de aarde af” (v. 11, nadruk toegevoegd).

Wat we nu zien is het contrast tussen wat we twee “patriarchen” van verschillend zaad zouden kunnen noemen. Kaïn was het hoofd van de slangenlijn, en Seth van de beloftenlijn.

Kaïn ging over tot het bouwen van een kwaadaardig rijk. Hoewel Adam en Eva naar het oosten van Eden werden gezonden, ging Kaïn vrijwillig nog verder naar het oosten van Gods aanwezigheid. Hij bouwde een stad, kreeg een zoon, Henoch, en noemde de stad (letterlijk “noemde het”) naar zichzelf. (Merk op dat de volgende keer dat we lezen over iemand die een stad bouwt, het een andere slangenstad in het oosten is, Babel). Ondanks de culturele verworvenheden van Kaïns lijn (4:18-24), zien we dat deze culmineert in de geboorte van Lamech, de zevende generatie. God beloofde in Genesis 4:15 zeven maal wraak aan een ieder die Kaïn doodde, maar Lamech gedroeg zich alsof hij groter was dan God, in staat om zeventig maal wraak te nemen. Had Kaïns zaad van de slang een echte uitdaging gevormd voor Gods belofte?

In Genesis 4:25 lezen we over de lijn van belofte. Eva baarde een vervanger voor de rechtvaardige Abel, Seth. Met de zoon van Seth is er een voortdurende belangstelling voor de namen van mensen: “En ook aan Seth werd een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. In die tijd begonnen de mensen de naam van de Heer aan te roepen” (v. 26). De lijn van Seth culmineert in de geboorte van een betere Henoch dan de Kaïniet Henoch. Deze Henoch was de zevende generatie van Seth, maar hij was de tegenpool van de zevende Kaïnitische generatie, Lamech. Toen Lamech er prat op ging groter te zijn dan God, wandelde Henoch met God (5:22) en proefde de dood niet (v. 24; Heb 11:5). Toen kwam er een betere en andere Lamech, een Sethiet die een zoon verwekte, Noach (Gen 5:28-29). Bij de geboorte van Noach zei Lamech: “Deze zal ons rust geven van onze arbeid en van het werk onzer handen, vanwege het land dat de Here vervloekt heeft”. Noach was een type van Christus, een rechtvaardig man temidden van een overspelig volk. Zijn lijn werd gered, maar de lijn van de slang ging grotendeels ten onder.

De zondvloed was echter niet de genadeslag voor de kop van de slang. Noach’s zoon, Ham, zou de lijn van de slang voortzetten. Niettemin zou de dag komen waarop het beloofde zaad, Christus zelf, zou komen (Gal. 3:16). Dit zaad zou de laatste slag toebrengen aan de slang. In de nieuwe schepping zal er geen Ham meer zijn om een nieuw verzet te leiden. Genesis 3:14-15 bevat de verlossende verhaallijn van de hele Bijbel, met de belofte dat, hoewel er een heilige oorlog zal worden gevoerd tussen de twee lijnen, God zal zorgen voor verlossing, volledig en definitief, in het werk van Christus. Wat een troost te weten dat God ons in Christus met Zichzelf heeft verzoend.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in Tabletalk Magazine.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.